Privacyverklaring mailings
Publieke Aandelen Monitor

1. Privacy

De Publieke Aandelen Monitor (“PAM”) is een samenwerking tussen The Boston Consulting Group B.V. (BCG), Boer & Croon Corporate Finance B.V. (BCCF) en Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn N.V. (PRDF). Gezamenlijk en ieder voor zich hechten wij belang aan de bescherming van uw privacy. Deze verklaring ziet op de verwerking van persoonsgegevens voor marketingdoeleinden. Deze privacyverklaring geeft weer hoe PAM uw persoonsgegevens verkrijgt, welke persoonsgegevens PAM verwerkt, voor welke doeleinden en welke rechten u op grond van de Algemene verordening gegevensbescherming kunt uitoefenen. Persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de geldende privacyregelgeving. Persoonsgegevens worden alleen verwerkt op de wijze zoals beschreven in deze verklaring.

Deze privacyverklaring is bedoeld voor alle personen van wie PAM voor marketingdoeleinden persoonsgegevens verwerkt, te weten:

 • personen van wie in het kader van de bestaande klantrelatie met BCG, BCCF en/of PRDF is gebleken dat zij geïnteresseerd zijn in de PAM en het Nederlandse deelnemingenlandschap;
 • personen die hebben aangegeven op de hoogte te willen worden gehouden door de PAM.

2. Verkrijgen persoonsgegevens

PAM heeft uw persoonsgegevens verkregen:

 • van uzelf:
  • u heeft uw persoonsgegevens ingevuld op een contact- of webformulier van de PAM;
  • u verstrekt zelf uw persoonsgegevens aan één van de partners van de PAM om specifiek op de hoogte te worden gehouden omtrent de PAM.
 • in het kader van de bestaande klantrelatie die u heeft met een van de deelnemers van PAM.

3. Wettelijke grondslag en doeleinden van de verwerking van uw persoonsgegevens

PAM verwerkt uw persoonsgegevens voor marketingdoeleinden, waaronder het organiseren van de PAM en het informeren over toekomstige events van de PAM. Tot slot worden uw persoonsgegevens verwerkt ter verbetering van onze website.

PAM verwerkt uw persoonsgegevens op grond van:

 • uw toestemming;
 • het uit artikel 11.7, derde lid, Telecommunicatiewet voortvloeiende belang van de deelnemers van de PAM om u in het kader van de bestaande klantrelatie nieuwsbrieven, rapporten en uitnodigingen toe te sturen, zodat wij onze product- en dienstinformatie kunnen verbeteren en gerichte marketingacties kunnen uitvoeren.

We willen u zo veel mogelijk alleen informeren over díe ontwikkelingen die voor u relevant zijn. Daarnaast gebruiken we de informatie die we van u ontvangen om uw voorkeuren en wensen beter te begrijpen en onze digitale berichten en proposities te verbeteren.

In onderstaand schema zijn de persoonsgegevens beschreven die PAM verwerkt en met welk doel.

Persoonsgegevens Doeleinden
Naam (inclusief initialen) Voor de juiste aanhef in onze digitale berichten
Adres (zakelijk) Om contact met u op te kunnen nemen
Functie of beroep Voor de juiste aanhef en om onze digitale berichten aan u te kunnen personaliseren
Titel(s) Voor de juiste aanhef
E-mailadres Om contact met u op te kunnen nemen en onze digitale berichten te kunnen versturen
Telefoonnummer, mobiele nummer Om contact met u op te kunnen nemen
Geslacht Voor de juiste aanhef
Bedrijf of organisatie Om uw bedrijfsnaam of de naam van uw organisatie op uw badge op te kunnen nemen en voor de aansluiting met onze antrelaties
Link naar uw LinkedIn-pagina Om uw persoonsgegevens actueel te kunnen houden
Eerdere) Nieuwsbrieven, whitepapers en/of uitnodigingen voor evenementen die u wij u hebben toegestuurd Om de juistheid van verstuurde digitale berichten te controleren en om onze digitale berichten te kunnen analyseren
Opt-in/opt-out Om opt-in en (tijdelijk) opt-out formulieren juist te registreren en op te volgen, zodat we onze digitale berichten nnen aanpassen aan uw wensen en om ervoor zorg te dragen dat u geen ongewenste digitale berichten ontvangt
Klikgedrag op basis van IP-adressen (dus niet op naam) Om te kunnen analyseren of digitale berichten worden gelezen en om toekomstige digitale berichten te kunnen rbeteren

 

4. Bewaartermijn

Uw persoonsgegevens worden verwerkt tot het moment dat u PAM informeert dat u geen digitale berichten meer wenst te ontvangen en/of PAM stopt met het versturen van rapporten, nieuwsbrieven, whitepapers, uitnodigingen voor evenementen of andere digitale mailings.

Uw persoonsgegevens worden verwijderd indien:

 • blijkt dat uw e-mailadres niet meer in gebruik is (bijvoorbeeld wanneer er foutmeldingen worden ontvangen);
 • uw persoonsgegevens op basis van toestemming worden verwerkt en/of bewaard en u de toestemming intrekt;
 • het gerechtvaardigd belang op basis waarvan uw persoonsgegevens worden verwerkt, komt te vervallen, bijvoorbeeld:
  • uw onderneming houdt op te bestaan;
  • in een periode van 5 jaar heeft u geen contact gehad met PAM.

5. Uw rechten

Onderaan elke digitale mailing die u van PAM ontvangt, kunt u altijd uw mailvoorkeuren wijzigen via de link 'afmelden' of 'aanmelden'. Kortom, u kunt uw toestemming altijd intrekken. Daarnaast hebt u het recht PAM te verzoeken om inzage te verlenen in uw persoonsgegevens en/of deze te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen, en/of te beperken, en/of uw persoonsgegevens in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen. Voor zover sprake is van het verwerken van uw persoonsgegevens op grond van een gerechtvaardigd belang, heeft u het recht om bezwaar te maken tegen deze verwerking.

Een dergelijk verzoek kunt u richten aan contact@publiekeaandelenmonitor.nl.

Tenslotte heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Nederlandse Autoriteit Persoonsgegevens.

6. Uw persoonsgegevens en derden

Door ons ingezette en in opdracht van ons werkzame dienstverleners (zogenaamde verwerkers, zie art. 4, achtste lid, AVG) kunnen persoonsgegevens ontvangen. We maken gebruik van ict-dienstverleners als verwerkers, waaronder de host van de website van de PAM (Yourhosting B.V.) en een online marketing platform voor mailings (MailChimp) . Ook Google treedt op als verwerker voor zover het gaat om het beperkt verwerken van uw IP-adres ten behoeve van Google Analytics.

PAM deelt uw persoonsgegevens in beginsel niet met derden als het gaat om commerciële doeleinden. Dit is slechts anders indien PAM een activiteit organiseert met een andere partij. In dat geval worden de relevante contactgegevens alleen gedeeld voor zover dat nodig is voor het organiseren van die activiteit.

7. De veiligheid van uw persoonsgegevens

PAM heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

8. Wijzigingen in deze privacyverklaring

PAM behoudt zich het recht voor om deze privacyverklaring op ieder gewenst moment en om welke reden dan ook te wijzigen. Vanzelfsprekend blijven we daarbij binnen de grenzen van de privacyregelgeving. De meest recente versie van de privacyverklaring is beschikbaar op de website www.publiekeaandelenmonitor.nl. In geval van ingrijpende wijzigingen van deze privacyverklaring informeren we u over deze wijzigingen.

9. Contact

Als u vragen of opmerkingen hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u contact opnemen via contact@publiekeaandelenmonitor.nl.

Onze functionarissen voor gegevensbescherming zijn te bereiken via de volgende contactgegevens:

Tim Gillhaus - tim.gillhaus@pelsrijcken.nl
Marleen Kroon - privacy@bccf.nl
Adhira Razdan - Razdan.Adhira@bcg.com

Den Haag, 28 juni 2018

Privacyverklaring Website